ท่านสามารถอ่านประกาศคำสั่งตามกลุ่มงานและหมวดหมู่ด้านล่าง

งานจัดการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

ประกาศคณะฯ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคณะฯ
ข้อบังคับ
ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ.2560 [ 10 /2560] ลงวันที่ 19 ต.ค. 60
ระเบียบคณะเภสัชศาสตร์


งานพัฒนาองค์กร

ประกาศคณะฯ
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคณะฯ


งานบริหารกลาง

ประกาศคณะฯ
การใช้คำนำหน้านาม [ 11 /2566] ลงวันที่ 22 ก.พ. 66
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคณะฯ


งานส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคณะฯ


งานพันธกิจเพื่อสังคม

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคณะฯระบบจัดการประกาศและคำสั่ง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัฒนาระบบโดย : ภานุชญา มณีวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Copyright © All rights reserved.